Organizacija Dan

Porodice sa decom sa smetnjama u razvoju treba da imaju ispunjen i srećan život

Organizacija Dan

Organizacija Dan je osnovana sa ciljem da pomaže, edukuje i integriše u društvo osobe sa autizmom, retkim bolestima i drugim razvojnim poteškoćama i invaliditetima i pruža podršku njihovim porodicama.

Preuzmite publikaciju

Podrška porodicama dece sa teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom

Publikacija
Publikacija Podrška porodi ama dece sa teškoćama u razvoju

Tribine, akcije, predavanja

Težimo humanijem i kvalitetnijem društvu i životu bez prepreka, barijera, straha i stigme

Upoznajte se sa našim aktivnostima »

Sva deca imaju jednaka prava na:

Školovanje

Da pohađaju nastavu prilagođenu njihovim mogućnostima i potrebama.

Ljubav

Iskrenu ljubav ljudi i dece koja ih okružuju.

Putovanje

Da učestvuju u svim školskim i školskim van putovanjima i aktivnostima.

Druženje

Da se druže sa svom decom, bez zabrana i predrasuda.

Vizija Organizacije Dan

Vizija o društvu koje je edukovano da prihvati, razume, podrži i aktivno učestvuje u uključivanju u socijalno – društvene aktivnosti svih osoba sa razvojnim poteškoćama

Projekte Organizacije Dan podržali su